Organization

Position

Name

Title

Director

ZHOU Ji

Academician

Deputy Director

TIAN Yongjun

Academician

Deputy Director

LI Jingfeng

Professor

Committee Member

NAN Cewen

Academician

Committee Member

WEI Bingbo

Academician

Committee Member

LIU Changsheng

Academician

Committee Member

ZHANG Lianmeng

Academician

Committee Member

CHEN Xiangbao

Academician

Committee Member

SHEN Baogen

Academician

Committee Member

LI Zhongping

Academician

Committee Member

CHEN Lidong

Professor

Committee Member

GAO Ruiping

Research Fellow

Committee Member

LI Xiaoguang

Professor

Committee Member

LIU Junming

Professor

Committee Member

OUYANG Shixi

Professor

Committee Member

CHEN Xiangming

Professor

Committee Member

LIN Yuanhua

Professor

Secretary

WEN Yongzheng

Associate Research Fellow